Lietuvos higienos normos

Mikrobiologinių tyrimų HN

Vandens HN:

HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai

HN 28:2003 Natūralus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai

HN 43:2005 Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai

HN 118:2011 Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai

HN 109:2005 Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai

HN 92:2018 Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė


Maisto HN:

HN 26:2006 Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai


Kosmetikos:

HN 64:2016 Kosmetikos gaminiai. Mikrobiologinio užterštumo ribinės vertės

 

Cheminių tyrimų HN

Geriamasis vanduo

HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai

(Turi būti įdiegta iki 2023-01-23) 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OJ 2020 L 435, p. 1-62)

 

Natūralus mineralinis vanduo

HN 28:2003 Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai

 

Šulinio vanduo

(parametrų ribas žr. higienos normoje HN 24:2017) HN 43:2020 Šulinių ir versmių kaptažo įrenginių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai

 

Gręžinio pasui: išgaunamo vandens cheminė sudėtis

LR Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 Dėl požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Maisto produktų ženklinimo reikalavimai (Maistingumo deklaracija)

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams

 

Maisto produktai. Teršalai (nitratai, švinas, kadmis, gyvsidabris)

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006

 

Medus

LR Žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 3D-333 Dėl medaus techninio reglamento patvirtinimo

 

Grūdai

LR Žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 3D-511 Dėl maistui skirtų grūdų techninio reglamento ir maistui skirtų grūdų produktų techninio reglamento patvirtinimo

 

Duonos ir pyrago kepiniai

LR Žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 3D-794 Dėl duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo

 

Mėsos gaminiai

LR Žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3D-78 Dėl mėsos gaminių techninio reglamento patvirtinimo 

 

Džemai, sultys ir panašūs produktai

LR Žemės ūkio ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3D-455 

 

Actas

LR Žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 3D-224 

 

Varškė ir varškės gaminiai

LR Žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 3D-259

 

Maisto produktų, paženklintų „Rakto skylute“ reikalavimai

LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-50 Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“

 

Kvapas

LR sveikatos apsaugos ministro  2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-885 

 

Oras

HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore

HN 23:2011 Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai

 

Baseinai

HN 109:2016 Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai

 

Dirvožemis

HN 60:2004 Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje

 

Kosmetika

HN 64:2016 Kosmetikos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės

HN 115:2002 Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas

 

Ne maisto gaminiai

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004, dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011, dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

Europos parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

Rezoliucijos CM / Res (2013 m.) 9 dėl metalų ir lydinių, kurie naudojami su maistu besiliečiančiose medžiagose ir gaminiuose

 

Sveikatos rizikos veiksnių vertinimas / Profesinės rizikos vertinimas / Fizikinių tyrimų HN

HN 71:2009 Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai

HN 121:2010 Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore

Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 

HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas

HN 80:2015 Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje

HN 104:2011 Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko

HN 32:2004 Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai

HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai

HN 50:2016 Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose

HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai

HN 30:2018 Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose

HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore

Profesinės rizikos vertinimo bendruosius nuostatai, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 

HN 23:2011 Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai

Ergonominių rizikos veiksnių tyrimų metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gegužės 1 d. įsakymas Nr. V-592/A1-210 

Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodinius nurodymai, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-699/A1-241 

Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A1-614

Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-55/V-91 

Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.