Vandens ir dirvožemio cheminiai tyrimai

Eil. Nr.*

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

139.

Aliuminio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

11,30

140.

Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

11,46

142.

Suminio kietumo (suminio kalcio ir magnio kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu

6,46

143.

Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

33,92

144.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas dirvožemyje ir atliekose dujų chromatografijos metodu

65,71

145.

Benzpireno kiekio nustatymas vandenyje skysčių chromatografijos metodu

70,33

146.

Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) nustatymas titrimetrijos metodu

11,64

147.

Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) nustatymas elektrometrijos metodu

10,05

148.

Boro / borato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

19,47

149.

Chloridų kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

5,82

1491.

Chloridų kiekio nustatymas jonų mainų chromatografijos metodu

10,85

150.

Chloro (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,91

151.

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,94

152.

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

6,52

154.

Chromo (šešiavalenčio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

11,12

155.

Cianido (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

21,34

156.

Deguonies soties nustatymas elektrometrijos metodu

5,16

157.

Drumstumo nustatymas turbidimetrijos metodu

4,40

158.

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

15,84

159.

Fluorido kiekio nustatymas potenciometrijos metodu

13,44

160.

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,80

161.

Fosfato / hidrofosfato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,96

162.

Geležies (bendrosios) kiekio nustatymas spektrofotometriniu metodu

15,71

163.

Haloformų ir kitų lakiųjų halogenintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

38,48

164.

Kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

5,39

165.

Kvapo slenksčio nustatymas jusliniu metodu

2,90

166.

Magnio, kalcio ir suminio kietumo nustatymas titrimetrijos metodu

12,14

167.

Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

9,64

168.

Metalo kiekio (vario, natrio, kalio, kalcio, magnio, cinko) nustatymas vandenyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

21,46

169.

Metalo kiekio (aliuminio, arseno, kadmio, chromo, mangano, nikelio, stroncio, švino, stibio, seleno, sidabro, kobalto, vanadžio, bario) nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

25,25

170.

Metalo kiekio (gyvsidabrio)  nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

25,63

176.

Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

63,01

178.

Nitrato kiekio nustatymas vandenyje fotometrijos metodu

6,84

1781.

Nitratų kiekio nustatymas jonų mainų chromatografijos metodu

10,64

179.

Nitrito kiekio nustatymas spektrofotometriniu metodu vandenyje

9,38

180.

Paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,31

182.

Permanganato indekso (oksiduojamumo) nustatymas titrimetriniu metodu vandenyje

9,44

183.

Pesticidų (fosforo organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

56,16

185.

Pesticidų (chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

71,67

187.

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu

2,95

188.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių (benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo(g,h,i)perilenas, indeno(1,2,3-cd)pirenas) kiekio nustatymas vandenyje skysčių chromatografijos metodu

80,22

189.

Sausų liekanų nustatymas gravimetrijos metodu

7,12

190.

Savitojo elektrinio laidžio arba elektrinio laidumo nustatymas elektrometrijos metodu

3,56

191.

Skaidrumo nustatymas vizualiniu metodu

2,43

192.

Skonio slenksčio nustatymas jusliniu metodu

3,10

193.

Spalvos nustatymas fotometrijos metodu

7,36

194.

Sulfatų kiekio nustatymas turbidimetrijos metodu

9,33

1941.

Sulfatų kiekio nustatymas jonų mainų chromatografijos metodu

10,35

195.

Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

9,35

196.

Suspenduotų / skendinčių medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

8,80

197.

Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu

4,46

198.

Temperatūros nustatymas

2,66

2001.

Amonio azoto kiekio nustatymas vandenyje

4,89

2002.

Bendrojo azoto kiekio nustatymas vandenyje

7,30

2004.

Pesticidų (fosforo / chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

97,95

2005

Polichlorintų bifenilų nustatymas dirvožemyje

120,38

2006.

Anglies dioksido nustatymas vandenyje

6,45

2007.

Azoto kiekio nustatymas dirvožemyje Kjeldalio metodu

13,22

2008.

Bendrojo fosforo kiekio nustatymas vandenyje fotometrijos metodu

10,74

2009.

Nitrato / nitrito kiekio nustatymas dirvožemyje fotometrijos metodu

11,71

20010.

Silicio (ištirpusio) arba silicio rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

21,31

20011.

Sulfido (ištirpusio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

15,23

20012.

Suminio fosforo kiekio nustatymas dirvožemyje

11,90

20013.

Chloridų, nitratų ir sulfatų kiekio nustatymas vandenyje jonų mainų chromatografijos metodu

12,16

20014.

Lakiųjų ir vidutiniškai lakių nežinomų medžiagų kokybinis nustatymas vandenyje dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu

125,24

20015.

Akrilamido kiekio nustatymas vandenyje skysčių chromatografijos metodu

41,92

20016.

Etilenglikolio kiekio nustatymas nuotekose dujų chromatografijos metodu

33,43

20017.

Ftalatų (DEHP ir DBP) kiekio nustatymas nuotekose dujų chromatografijos metodu

44,80


* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.

 

Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:

Cheminių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Giedrė Jankovskienė

Cheminių tyrimų skyriaus Instrumentinių tyrimų poskyrio l. e. p. vedėjas Mantas Norkus

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Tel. (8 5) 234 4003
El. p. priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.