Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos.

Profesinės rizikos darbuotojams vertinimo organizavimas įmonėje yra darbdavio pareiga, nustatyta Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme (25 straipsnyje) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakyme Nr. A1-457/V-6961 „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 126-6350). 

Todėl labai svarbu laiku:

  • nustatyti (identifikuoti) rizikos veiksnius;

  • įvertinti nelaimingų atsitikimų ir susirgimų rizikos laipsnį;

  • imtis būtinų techninių, organizacinių, medicininių ir higieninių apsaugos priemonių.

Profesinės rizikos vertinimo poskyris atlieka kompleksinę paslaugą – ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Taip pat atlieka darbo aplinkos veiksnių vertinimą pagal užsakovo pateiktus protokolus. Darbo aplinkos veiksnių tyrimų/matavimų duomenys lyginami su Lietuvos higienos normose ir kituose norminiuose dokumentuose nustatytais dydžiais bei ribinėmis vertėmis, atsižvelgiant į rizikos veiksnių veikimo trukmę ir savybes.

Profesinės rizikos vertinimo nauda:

  • veiksmingu būdu sukurti saugią darbo aplinką;

  • įgyti žinių apie riziką, leidžiančią darbuotojams saugiai dirbti su pavojingais įrenginiais ir medžiagomis bei prisiimti atsakomybę už savo sveikatą ir saugą;

  • išvengti žalingo poveikio darbuotojų sveikatai, sumažinti nedarbingumą dėl susirgimų ir gydymo išlaidas.

Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961, 7 punkte nustatyta, kad cheminių, fizikinių, biologinių rizikos veiksnių kiekybinius matavimus atlieka įmonės laboratorija ar rizikos veiksnių tyrimo įstaiga, atitinkanti Kompetencijos reikalavimų rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-224/V-796, nustatytus reikalavimus. 

Šio Aprašo 3 ir 17 punktuose nustatyta, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. juridinis asmuo, tiriantis įmonėje profesinės rizikos veiksnius, turi būti akredituotas konkretiems profesinės rizikos veiksniams tirti. 

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija yra akredituota atlikti darbo aplinkos tyrimus. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos išduotas akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.138. Mūsų įstaiga yra vienintelė valstybinė įstaiga, turinti akredituotus fizikinių, cheminių ir mikrobiologinių tyrimų metodus.

Ergonominių ir psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas – NVSPL Profesinės rizikos vertinimo poskyrio darbuotojai tiria ergonominius ir psichosocialinius rizikos veiksnius, turi reikiamus įgūdžius, patirties ir teisės aktais nustatytą ir įgytą kvalifikaciją.


Mes siūlome pasinaudoti mūsų akredituotos laboratorijos paslaugomis be tarpininkų!

Profesinės rizikos vertinimo paslauga yra atliekama visoje Lietuvoje.

Išsamesnės informacijos teiraukitės tel.: (8 5) 212 11 67, 8 610 30041

El. p. profesine.rizika@nvspl.lt

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.