Sveikatos rizikos veiksnių ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra yra nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. įsakymu Nr. V-474.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos struktūra nustatyta Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. įsakymu Nr. V-491.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. PVSV procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamų ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) procedūrų metu išanalizuojami aplinką ir gyventojus veikiantys rizikos veiksniai (oro tarša, kvapai, triukšmas, ir kt.), išnagrinėjamos prevencinės priemonės, alternatyvos, jeigu tikslinga, nustatomos sanitarinės apsaugos zonos. Visas šias procedūras atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), kuriai teisę vykdyti poveikio visuomenės sveikatos vertinimą suteikė Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (išdavė Juridinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją Nr. 42, 2004 m. gegužės 17 d.).

NSVPL Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriuje dirba patyrę specialistai, pasitelkdami šiuolaikines programas (geografinę informacinę sistemą ArcGis, oro taršos ir kvapų vertinimo programą – ADMS-Urban, elektromagnetinės spinduliuotės vertinimo programą – Cellular Expert, triukšmo vertinimo programą – IMMI).

Išsamesnės informacijos teiraukitės tel. (8 5) 263 96 62, el. p. marius.urbonas@nvspl.lt

Sveikatos rizikos veiksnių vertinimas

Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyrius atlieka visapusišką fizikinių, cheminių veiksnių, kvapų ir kitų sveikatai darančių įtaką aplinkos taršos veiksnių vertinimą:

 • atliekamas ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, nustatoma planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos sanitarinė apsaugos zona;

 • atliekamas atskirų fizikinių (triukšmo, infragarso, ir žemo dažnio garsų, vibracijos, elektromagnetinio lauko, mikroklimato, apšvietos) veiksnių vertinimas;

 • atliekamas cheminių veiksnių ir kvapų vertinimas, naudojant modeliavimo programą ADMS-Urban;

 • atliekamas sveikatos rizikos veiksnių vertinimas:

  • strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentams;

  • planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentams;

  • taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams;

  • teritorijų planavimo dokumentams ir statinių projektams rengti.

Atliekant sveikatos rizikos veiksnių vertinimą nustatomi, apibūdinami ir įvertinami sprendiniai, susiję su esamu ir prognozuojamu poveikiu visuomenės sveikatai ir / ar aplinkai bei kenksmingo poveikio sveikatai ir aplinkai mažinimu tinkamomis priemonėmis. Tuo siekiama užtikrinti sveikos visuomenės ir aplinkos vystymo kryptis, žemės sklypų arba jų grupių, infrastruktūros objektų išdėstymo ir naudojimo sąlygas.

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai teisė vykdyti poveikio visuomenės sveikatos vertinimą suteikta Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (licencija Nr. 42, 2004-05-17; patikslinta: 2010-03-25)

Išsamesnės informacijos teiraukitės tel. (8 5) 263 96 62, el. p. marius.urbonas@nvspl.lt

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.