Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (korupcijos prevencijos ir duomenų apsaugos pareigūnas)

Jūsų atsakomybės šioje pozicijoje:

·  Stebėti, analizuoti ir vertinti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir Laboratorijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, dalyvauti Laboratorijos asmens duomenų apsaugos audituose;

·   Konsultuoti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – Laboratorija) vadovybę ir darbuotojus asmens duomenų tvarkymo klausimais;

·   Rengti atsakymų į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, taikymo klausimais, projektus;

·   Organizuoti ir (ar) vykdyti teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimus.

·   Organizuoti ir (ar) atlikti Laboratorijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių  interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną.

·   Rengti mokymus, orientuotus į Laboratorijos darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą;

·   Organizuoti, rengti (dalyvauti rengiant) Laboratorijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir užtikrinti Laboratorijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano savalaikį keitimą bei atnaujinimą.

·   Pagal kompetenciją atlikti kitas Laboratorijos direktoriaus pavestas funkcijas.

Tikimės, kad Jūs:

·   Turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą.

·   Turite ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį asmens duomenų apsaugos srityje ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento  užtikrinimui reikalingas kompetencijas patvirtinantį dokumentą.

·   Turite ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį korupcijos prevencijos srityje ir korupcijos prevencijos specialisto funkcijų vykdymui reikalingas kompetencijas.

·   Išmanote pagrindinius ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo ir mobilizacijos ypatumų veikimo  principus.

·    Gebate sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

·   Išmanote biudžetinių įstaigų veiklos kokybės standarto reikalavimus.

·    Mokate naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

·    Gebate savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas, kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti, informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.

Ką galime pasiūlyti:

·   Patirties įgijimą savo srities profesionalų komandoje.

·    Komandinio darbo patirtį.

·    Draugišką kolektyvą.

Darbo užmokestis: 1500 Eur

·    Susisieksime tik su atrinktais kandidatais

·    Atranka vykdoma internetu

·    Skelbimas galioja iki 05-31, iki nustatytos datos radus tinkamą kandidatą skelbimas nustos galioti anksčiau.

CV siųsti: nvspl@nvspl.lt

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.