Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą. Korupcijos prevencijos tikslas – stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) tiesiogiai direktoriui atskaitingo Korupcijos prevencijos specialisto pagalba vykdo nuoseklią korupcijos prevenciją ir įgyvendina skaidrios veiklos politikos uždavinius. NVSPL korupcijos prevencijos specialistas, siekdamas teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumo NVSPL veikloje, antikorupciniu požiūriu vertina įvairius teisės aktus ar jų projektus, atlieka korupcijos rizikos analizes NVSPL  veiklos srityse ar procesuose (nustato rizikingiausias sritis ir teikia pasiūlymus), koordinuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir skaidrios veiklos politikos įgyvendinimo NVSPL veiklą, teikia metodinę pagalbą darbuotojams, taip pat dalyvauja NVSPL  rengiant metinės veiklos planus įtraukiant skaidrios veiklos politikos gairių užtikrinimo ir korupcijos prevencijos klausimus bei atlieka NVSPL  korupcijos prevencijos klausimais ir jos plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

NVSPL nuolat atliekamas korupcijos prevencijos valdymo auditas, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, vykdomas nuoseklus esamų ir naujai įdarbintų darbuotojų antikorupcinis švietimas, vykdoma interesų konfliktų valdymo stebėsena, didelis dėmesys skiriamas viešųjų pirkimų skaidrumui bei asmens  duomenų apsaugai. 

NVSPL KPS korupcijos prevencijos užtikrinimo procese vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos 2022–2033 m. gairėmis ir jame nustatytomis  pagrindinėmis Nacionalinės darbotvarkės kryptimis, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliekamas remiantis LR STT Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis.

Su Įstatymu galite susipažinti čia.

Su 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo galite susipažinti čia.

Su Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo galite susipažinti čia.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.