Darbuotojams

NVSPL darbuotojai gali saugiai pranešti apie korupcinės kilmės darbo tvarkos pažeidimus, interesų konfliktus ir kitus nusikaltimus, o taip pat dėl korupcinių veikų (kyšininkavimo, papirkinėjimo, piktnaudžiavimo tarnyba ir kt.) užpildydami anoniminio pranešimo formą ir išsiųsdami ją el. paštu pranesk@nvspl.lt. Su darbuotojų teikiamais pranešimais susipažins tik asmuo, kuris inicijuos  pranešimo tyrimą ir priims sprendimus kurį vadovą informuoti inicijuotam pranešimo tyrimui atlikti. Pranešimas nebus perduotas nagrinėti skunde minimam asmeniui ar padaliniui kurio žinioje dirba skundžiamas asmuo, taip pat tyrimo metu ši informacija nebus teikiama skundžiamo asmens tiesioginiam vadovui. 

NVSPL darbuotojai gali naudotis išoriniais pranešimų kanalais – teikti pranešimus apie negeroves darbe ir vadovų netinkamus ar nusikalstamus veiksmus, kompetentingai institucijai, t. y., Generalinei prokuratūrai https://www.prokuraturos.lt/lt/praneseju-apsauga/5954 ir elektroniniu paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt.

Dėl korupcinių veikų (kyšininkavimo, papirkinėjimo, piktnaudžiavimo tarnyba ir kt.) galima pranešti STT elektroniniu paštu pranesk@stt.lt ir tel. 8 5 266 33 33.

NVSPL užtikrindama pranešėjų, pranešančių saugiu vidaus kanalu, teises vadovaujasi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatomis. Informacijos apie pažeidimus įstaigoje teikimo tvarkos aprašas  šiuo metu yra rengiamas. Iki Tvarkos aprašo NVSL įsigaliojimo, Laboratorija užtikrindama pranešėjų teises ir saugumą vadovaujasi:

Nutarimu dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymoįgyvendinimo (patvirtintas 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 1133) https://www.e tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa.

Law on protection of whistlblowers https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2020/02/1.9-225-praneseju-apsaugos-istatymas-eng.pdf vadomis bei pranešimų nagrinėjimui taiko LR Generalinėje prokuratūroje įtvirtintą pranešimų nagrinėjimo schemą https://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2019/01/schema-01-07.pdf.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.